POWSZECHNOŚĆ MAŁYCH FORM

Na bazie powszechności małych form krajoznawczo-turystycznych wzrastać po­winien w szkole wyspecjalizowany ruch turystyki kwalifikowanej młodzieży, szczegól­nie w zakresie wycieczek pieszych; rowerowych,-kajakówych i narciarskich. Skorelo­wanie bogatego kalendarza imprez turystycznych SKKT-P1TK z imprezami turysty­cznymi ZHP stworzyć może wartościowy zasób propozycji”turystyki kwalifikowanej, dostosowanej do możliwości młodzieży szkolnej zarówno stopniem trudności, jak i treścią programową. Dla rozwiązania zagadnienia powszechności stosowania… Czytaj więcej »

DYŻURNI, SŁUŻBOWI

Wszyscy uczestnicy pełnią na zmianę dyżury dzienne (służbę dzienną). Do obowiązków dyżurnych (służbowych) należy przygotowani ogniska, przyniesienie wody, przygotowanie posiłków i ich rozdział, mycie naczyń służą­cych do wspólnego przygotowania potraw, dbałość o porządek w obozie, sporządzenie prowizorycznej latryny ! dołu na śmieci oraz zasypanie ich w chwili opuszczenia miejsca obozowania, dbanie o punktualną realizację programu… Czytaj więcej »

KULTURALNO- OŚWIATOWY

Funkcję tę pełnić powinni na zmianę pozostali uczestnicy, szczególnie ci, którzy przygotowani są do udzielania wyjaśnień i przekazania innych danych zebranych w okresie poprzedzającym wyjazd na trasę obozu.  Piosenkarz. Już w okresie przygotowawczym wyszukuje teksty piosenek turystycznych, ludowych, wojskowych, młodzieżowych i harcerskich,, inicjuje śpiew, uczy nowych piosenek. Funkcję tę powinien pełnić uczestnik wyróżniający się muzy­kalnością. Kulturalno-oświatowy. Opracowuje wraz… Czytaj więcej »

GOSPODARZ

Kwatermistrz (gospodarz). Jest to funkcja, której pełnienie rozpoczyna się już w okresie przygotowawczym. Kwatermistrz kieruje, pod nadzorem kierownika obozu, przygotowaniami związanymi z wyposażeniem obozu w sprzęt turystyczny, właściwym jego przygotowaniem oraz wysyłką. Kwatermistrz uzgadnia z kierowni­kiem miejsca postoju i wybór terenu na obóz, pilnuje porządku, czystości oraz prawidło- wego. likwidowania urządzeń obozowych. W schroniskach pomaga… Czytaj więcej »

W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM

W okresie przygotowawczym uczestnicy obozu powinni pracować w zespołach dobranych według zainteresowań i wykazywanych zdolności. Utworcyć więc można „zespół programowo-krajoznawczy” – przygotowujący tematykę krajoznawczą trasy, którą należy – po podzieleniu na etapy – rozdzielić do opracowania wszystkim uczestni­kom zespołu. Zespól ten powinien kompletować materiały niezbędne do przygotowania treści krajoznawczych wędrówki. Zespól „rozrywkowo-rekreacyjny” opracowuje pro­gram ognisk,… Czytaj więcej »