//////

UWRAŻLIWIENIE ORGANIZMÓW

zz_obraz_podgrzewacza01

Doprowadza do uwrażliwienia organizmów ludzkich na zmianę czynników klimatycznych, jak na przykład promieniowanie słoneczne, elemen­tów meteorologicznych kształtujących klimat, jak temperatura i wilgotność powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne, a także atmosferycznych stawisk fizycznych, jak opady czy wiatr. „Odtrutką” na wydelikacenie organizmów mogłaby byc turystyka i cwicze- nia rekreacyjne na świeżym powietrzu. Jednak współczesna rekreacja i wychowanie fizyczne wybierają coraz częściej pomieszczenia zamknięte jako miejsca dla nia ćwiczeń fizycznych, wzorując się na sporcie, skrywającym kolejne swe dyscypliny dachy obiektów Sportowych. Zanikają często w praktyce rekreacyjnej i wychowania fizycznego zabiegi hartują­ce organizmy ćwiczących.

PROBLEMATYKA OCHRONY ZDROWIA

organizm-czlowieka-inter_23400

Działalność turystyczna stawia sobie również powszechnie akceptowany cel rege­nerowania sił biologicznych ucznia/nadwątlonych w pracy i nauce oraz podniesienie sprawności fizycznej jego organizmu. Praktyczna działalność w turystyce, szczególnie gdy prowadzona jest w sposób niewłaściwy, prowadzi niekiedy do obrażeń i chorób a nawet wypadków śmiertelnych. Nauczyciel turystyki spełnia między innymi doniosłą misję kierowania rozwojem fizycznym podopiecznych, zapobiegania chorobom cywili­zacyjnym, tworzenie warunków do regeneracji sil oraz przeciwdziałania zmęczeniu.Zajęciom turystycznym i rekreacyjnym oddają się ludzie o zróżnicowanym pozio­mie sprawności fizycznej, zdrowia i znacznej rozpiętości wieku.

SPRAWNOŚCI

running_exercise_fitness_health

Spraw­ności opracowywane są według zasad stopniowania trudności i stopniowego wprowa­dzania uczniów w zakres praktycznei i l coretycznej wiedzy krajoznawczo-turystycznej. Dla zorientowania przytoczone zostaną szczegółowe przykłady dwóch sprawności: najłatwiejszej, przeznaczonej dla zuchów, i najtrudniejszej – dla młodzieży. W całym zbiorze sprawności krajoznawczo-turystycznych nie brak propozycji dotyczących tury- , styki górskiej, wodnej, kolarskiej czy też narciarskiej.Sprawność pod nazwą „Wszędobylski” . Jesteśmy dumni z naszej okolicy, czujemy się gospodarzami. Jesteśmy koleżeń­scy, uczynni zdyscyplinowani,’ gościnni.   ‚Znamy naszą miejscowość, wiemy, gdzie w okolicy znajdują się najważniejsze zabytki historyczne. Znamy baśnie i legendy o naszej okolicy. Urządziliśmy wyprawy po naszej okolicy szlakami: nowych domów, linii elektrycznych, wydarzeń historycznych, zabytków, legend.

W PRACY TURYSTYCZNEJ

pobrane

W pracy turystycznej, kierowanej w szkołach przez ZHP, główny nacisk został położony na ciekawe, atrakcyjne formy działania oraz organizowanie takich imprez, które maksymalnie aktywizują i angażują do ich przygotowania samą młodzież. W miejsce dawnych drużyn o specjalności turystycznej w szkołach ponadpodsta­wowych, rzadziej podstawowych, działają harcerskie Kluby Turystyczne (HKT). Obok HKT istnieją także kluby o wyspecjalizowanym profilu turystycznym, np.Harcerski Klub Etnograficzny, Młodzieżowych Organizatorów Turystyki, Imprez na Orientację. Harcerski Klub Turystyczny jest wyspecjalizowanym ogniwem szczepu w działalności krajoznawczo-turystycznej, podejmującym zadania dla całego szczepu i szkoły. Rada szczepu powinna koordynować działalność turystyczno-krajoznawczą na terenie szko­ły.

RADA DO SPRAW TURYSTYKI

biuro_podrozy_praca_krzysztofmatys_edusfera

Pomoc w prowadzeniu kursów szkoleniowych dla nauczycieli i instruktorów ubiegających się o uprawnienia: organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa, przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika, prowadzenie informacji turystycznej, przygotowanie katalogów tras wycieczek pieszych, kolarskich, narciarskich, wodnych itp.Rada do spraw turystyki zorganizowana przy’ komendzie chorągwi powinna dbać o: programowanie i 1 i organizacji zajmujących się turystyką młodzieżową,  upowszchnianie dobrych wzorów imprez turystycznych i zwiększenie aktyw­ności turystycznej młodzieżowego środowiska szkolnego województwa poprzez organi­zowanie rajdów, manewrów, poprzedzonych imprezami eliminacyjnymi na szczeblu szkoły i szczepu,    propagowanie mniej popularnych, ciekawych krajoznawczo zakątków regionu,poprzez lokalizowanie na tych terenach ciekawych imprez turystycznych, organizowa­nie konkursów krajoznawczych, wydanie katalogu tras wycieczek pieszych, kolarskich, narciarskich i wodnych po regionie.

error: Content is protected !!