//////

UWRAŻLIWIENIE ORGANIZMÓW

zz_obraz_podgrzewacza01

Doprowadza do uwrażliwienia organizmów ludzkich na zmianę czynników klimatycznych, jak na przykład promieniowanie słoneczne, elemen­tów meteorologicznych kształtujących klimat, jak temperatura i wilgotność powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne, a także atmosferycznych stawisk fizycznych, jak opady czy wiatr. „Odtrutką” na wydelikacenie organizmów mogłaby byc turystyka i cwicze- nia rekreacyjne na świeżym powietrzu. Jednak współczesna rekreacja i wychowanie fizyczne wybierają coraz częściej pomieszczenia zamknięte jako miejsca dla nia ćwiczeń fizycznych, wzorując się na sporcie, skrywającym kolejne swe dyscypliny dachy obiektów Sportowych. Zanikają często w praktyce rekreacyjnej i wychowania fizycznego zabiegi hartują­ce organizmy ćwiczących.

SPRAWNOŚCI

running_exercise_fitness_health

Spraw­ności opracowywane są według zasad stopniowania trudności i stopniowego wprowa­dzania uczniów w zakres praktycznei i l coretycznej wiedzy krajoznawczo-turystycznej. Dla zorientowania przytoczone zostaną szczegółowe przykłady dwóch sprawności: najłatwiejszej, przeznaczonej dla zuchów, i najtrudniejszej – dla młodzieży. W całym zbiorze sprawności krajoznawczo-turystycznych nie brak propozycji dotyczących tury- , styki górskiej, wodnej, kolarskiej czy też narciarskiej.Sprawność pod nazwą „Wszędobylski” . Jesteśmy dumni z naszej okolicy, czujemy się gospodarzami. Jesteśmy koleżeń­scy, uczynni zdyscyplinowani,’ gościnni.   ‚Znamy naszą miejscowość, wiemy, gdzie w okolicy znajdują się najważniejsze zabytki historyczne. Znamy baśnie i legendy o naszej okolicy. Urządziliśmy wyprawy po naszej okolicy szlakami: nowych domów, linii elektrycznych, wydarzeń historycznych, zabytków, legend.

W PRACY TURYSTYCZNEJ

pobrane

W pracy turystycznej, kierowanej w szkołach przez ZHP, główny nacisk został położony na ciekawe, atrakcyjne formy działania oraz organizowanie takich imprez, które maksymalnie aktywizują i angażują do ich przygotowania samą młodzież. W miejsce dawnych drużyn o specjalności turystycznej w szkołach ponadpodsta­wowych, rzadziej podstawowych, działają harcerskie Kluby Turystyczne (HKT). Obok HKT istnieją także kluby o wyspecjalizowanym profilu turystycznym, np.Harcerski Klub Etnograficzny, Młodzieżowych Organizatorów Turystyki, Imprez na Orientację. Harcerski Klub Turystyczny jest wyspecjalizowanym ogniwem szczepu w działalności krajoznawczo-turystycznej, podejmującym zadania dla całego szczepu i szkoły. Rada szczepu powinna koordynować działalność turystyczno-krajoznawczą na terenie szko­ły.

KULTURALNO- OŚWIATOWY

Funkcję tę pełnić powinni na zmianę pozostali uczestnicy, szczególnie ci, którzy przygotowani są do udzielania wyjaśnień i przekazania innych danych zebranych w okresie poprzedzającym wyjazd na trasę obozu.  Piosenkarz. Już w okresie przygotowawczym wyszukuje teksty piosenek turystycznych, ludowych, wojskowych, młodzieżowych i harcerskich,, inicjuje śpiew, uczy nowych piosenek. Funkcję tę powinien pełnić uczestnik wyróżniający się muzy­kalnością. Kulturalno-oświatowy. Opracowuje wraz z całym zespołem program imprez, ognisk, wieczornic oraz wyznacza realizatorów, sam pełniąc zazwyczaj funkcję „konferansjera”^ Przygotowuje program rozrywkowy na wypadek niepogody, kieruje pracą nad przygotowaniemsymbołu obozu, proporczyka, plakietki, znaczka, chustecz­ki lub widokówek. Współpracuje w tym zakresie z rysownikiem i piosenkarzem.

OBOZY WĘDROWNE

Obozami wędrownymi interesuje się^głównie młodzież w wieku 12-18 lat. Zamiło­wanie do wędrówek i wycieczek,w tym wieku wypływa nie tylko z chęci poznania, „nieznanego” czy też przeżycia przygody. Jest ono często wynikiem potrzeby wykazania się samodzielnością i inicjatywą. Większości młodzieży nie wystarcza już spędzenie wakacji pod opieką rodziców. Pragnie ona sama decydować o swoim postępowaniu, buntuje się przeciw, narzucanym decyzjom. Nie obywa się przy tym bez konfliktów z otoczeniem.  W okresie tym młodzi chłopcy i dziewczęta poszukują silnych przeżyć, przygód, chcą poznawać życie, ludzi, świat. I to nie tylko poznawać za pośrednictwem książek czy obserwacji. Chcą brać aktywny udział w życiu, znajdować się w samym nurcie wyda­rzeń, zmieniać świat i oddziaływać na niego.

FUNKCJE DO PODZIAŁU W GRUPIE

Kronikarz grupy: prowadzi dziennik podróży,.gromadzi materiały, zdjęcia,- foldery, pocztówki Opisuje nastroje w grupie, wydarzenia,• relacjonuje przebieg spot­kań, wieczornic i ognisk. Gospodarz grupy: prowadzi księgowość, pobiera zaliczki od kierownika wycho­wawcy. Planuje wraz z grupą zestaw posiłków, reguluje’rachunki, zleca zadania -żywnościowym w zakresie zakupów.Żywnościowi: w przypadku samodzielnego przygotowywania posiłków (śnia­dania, kolacje) dokonują zakupów, dbając o właściwą aprowizację. Zależnie od liczeb- noki grupy wyznaczyć należy Od dwóch do czterech zaradnych żywnościowych.Sanitariusz: zarządza apteczką, wydaje opatrunki i leki, kontroluje przestrze­ganie przez uczestników^ zarządzeń i zasad higieniczno-sanitarnych, służy pierwszą pomocą medyczną. Funkcję tę pełnić może dwóch uczestników.

NIEDOCIĄGNIĘCIA

Niedociągnięć w tym zakresie nie należy eliminować drogą sankcji dyscyplinarnych, które wprowadzają z reguły rozdrażnienie w grapie,i wyzwalają chęć przeciwstawienia się narzuconej woli kierownictwa, lecz       przez stosowanie perswazji, osobistych rozmów, społecznej oceny postępowania, dokonanej przez uczestników. Należy starać się o zapewnienie warunków dla społecznej realizacji2arówno celów poznawczych, wychowawczych, jak i zdrowotnych wycieczki. Pamiętać należy jednak o tym, że żadne zadanie nie jest w stanie konkurować ze sprawami zdrowia i bezpieczeństwa uczestników wycieczki. Cele zdrowia i bezpieczeństwa są nadrzędnymi i należy bezwzględnie odstępować od realizacji zamierzonych celów w chwili zagrożenia zdrowia l życia uczestników. Mimo wielorakich korzyści, wynoszonych przez dzieci i młodzież z wycieczek, udział w nich jest dobrowolny,, a nauczyciel organizujący wyjazd zobowiązany jest uzyskać zgodę rodziców i opiekunów.

KAŻDY UCZESTNIK

Każdy uczestnik wycieczki powinien znać także stację, na której trzeba wysiąść. Jednakże najlepiej jest, aby wszyscy jechali razem i dlatego należy wcześniej zarezerwować określony przedział lub wagon, do którego wsiądą wszyscy uczestnicy. Po krótkiej odprawie obowiązków, rozłożonych uprzednio na uczestników, przystępujemy do realizacji zamierzeń, a więc marszu czy jazdy. Pamiętać należy o prawidłowym doborze liczby obiektów przeznaczonych do zwiedzania, rezerwując na ten cel w zależności od wieku uczestników 3-4 godziny przed i 2 po południu. Przestrzegamy zasady: „zwiedzić raczej mniej, lecz gruntownie”. Norma 5-6 godzin- przeznaczonych na zwiedzanie przewija się w większości prac omawiających organiza­cję zwiedzania przez młodzież szkolną obiektów krajoznawczych.

ZINTEGROWANE WYCIECZKI

Zintegrowane wycieczki wielo przedmiotówe wymagają umiejętnego kierownic­twa. Być może’, że wycieczką taką kierować powinien nauczyciel z uprawnieniami ‚ kierownika szkolnych wycieczek krajoznawczo turystycznych, mimo że prowadzenie , wycieczek przedmiotowych (krótkich) nie wymaga posiadania tego rodzaju uprawnien. Dyrektorzy szkół uważają, iż kierownikiem zintegrowanych wycieczek szkolnych powinien być przede wszystkim geograf lub biolog. W następnej kolejności wymieniono polonistę i wychowawcęjfizycznego.  Większość udzielających informacji(60%) jest zgodna w; opinii, że w integrowaniu wycieczek przedmiotowych znaczną rolę odgrywa wymiar czasu przeznaczonego na ‚ tego rodzaju zajęcia z młodzieżą. Pozostali (40%) uważają; że trudu organizowania . wycieczek wieloprzedmiotowych można podjąć się już w przypadku krótszych wycie­czek 2- i więcej godzinnych) wykorzystując każdą okazję do przekazywania uczniom , wiedzy w sposób kompleksowy i odwerbalizowany, lepiej odbieranej w waninkach ; bezpośredniego kontaktu z omawianymi elementami wiedzy.

Spędź niezapomniane wczasy w Maroku

W biurach podróży mamy coraz więcej ofert wczasów zagranicznych, ale już nie tylko takich związanych z Europą, ale również i takich, które proponują nam wyjazdy do zakątków afrykańskich oraz azjatyckich. Afryka jest na pewno ciekawym pomysłem na spędzenie wakacji, zwłaszcza, że popularnością wśród turystów cieszy się już nie tylko Egipt, tak chętnie odwiedzany, ale również inne kraje, między innymi te usytuowane na północy Afryki. Mowa o Tunezji, Algierii oraz o Maroku, do tych państw bowiem każdego roku ściąga coraz większa liczba turystów. Maroko jest na pewno atrakcyjnym krajem pod kilkoma względami. Przede wszystkim to państwo oblane wodami Morza Śródziemnego oraz wodami Oceanu Atlantyckiego, można więc tu znaleźć wspaniałe nadmorskie kurorty, będące jednocześnie idealnymi miejscami do wypoczywania wraz z całą rodziną. Co więcej, na pewno warto zapoznać się także z atrakcjami turystycznymi części kontynentalnej, tam bowiem można znaleźć urzekające pustynie, w głąb których można odbyć podróż na prawdziwym wielbłądzie.

Tags: , , , , ,

PROBLEMATYKA OCHRONY ZDROWIA

organizm-czlowieka-inter_23400

Działalność turystyczna stawia sobie również powszechnie akceptowany cel rege­nerowania sił biologicznych ucznia/nadwątlonych w pracy i nauce oraz podniesienie sprawności fizycznej jego organizmu. Praktyczna działalność w turystyce, szczególnie gdy prowadzona jest w sposób niewłaściwy, prowadzi niekiedy do obrażeń i chorób a nawet wypadków śmiertelnych. Nauczyciel turystyki spełnia między innymi doniosłą misję kierowania rozwojem fizycznym podopiecznych, zapobiegania chorobom cywili­zacyjnym, tworzenie warunków do regeneracji sil oraz przeciwdziałania zmęczeniu.Zajęciom turystycznym i rekreacyjnym oddają się ludzie o zróżnicowanym pozio­mie sprawności fizycznej, zdrowia i znacznej rozpiętości wieku.

RADA DO SPRAW TURYSTYKI

biuro_podrozy_praca_krzysztofmatys_edusfera

Pomoc w prowadzeniu kursów szkoleniowych dla nauczycieli i instruktorów ubiegających się o uprawnienia: organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa, przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika, prowadzenie informacji turystycznej, przygotowanie katalogów tras wycieczek pieszych, kolarskich, narciarskich, wodnych itp.Rada do spraw turystyki zorganizowana przy’ komendzie chorągwi powinna dbać o: programowanie i 1 i organizacji zajmujących się turystyką młodzieżową,  upowszchnianie dobrych wzorów imprez turystycznych i zwiększenie aktyw­ności turystycznej młodzieżowego środowiska szkolnego województwa poprzez organi­zowanie rajdów, manewrów, poprzedzonych imprezami eliminacyjnymi na szczeblu szkoły i szczepu,    propagowanie mniej popularnych, ciekawych krajoznawczo zakątków regionu,poprzez lokalizowanie na tych terenach ciekawych imprez turystycznych, organizowa­nie konkursów krajoznawczych, wydanie katalogu tras wycieczek pieszych, kolarskich, narciarskich i wodnych po regionie.